people & process logo

Uppdrag

Vi arbetar med kunder inom såväl offentlig sektor som privat näringsliv. Här följer ett par exempel på uppdrag som vi arbetat med. Detaljerade beskrivning av kunduppdrag och referenser kan tillhandahållas efter personlig kontakt.

uppdrag

Ledningsgruppsutveckling

Utveckling av ledningsgrupp i Kina med chefer från Sverige och Kina. Insatsen syftade till att stärka ledningsteamet och skapa en grund för effektivt samarbete inför kommande utmaningar. Arbetet inleddes med feedback på personlighetsformulär och individuella utvecklingsrapporter (verktyg från CEB/SHL) för ökad självinsikt. Därefter arbetade teamet under två dagar med teamutvecklande övningar, hantering av kulturella skillnader och att ge varandra personlig feedback.

Framtagning av HR-Strategi

Processledning av affärsområdets HR-chefer i framtagning av förnyad HR strategi för kommande tre-årsperiod. Uppdraget omfattande en två-dagars workshop med deltagare från Sverige, Frankrike och Kina. Workshopen omfattade en utvärdering av nuvarande, framtagning av syfte och mål (med strategin), kritiska framgångsfaktorer för dess genomförande samt ett antal strategiska initiativ med tillhörande tidsatta mål.

Internationellt och tvärfunktionellt samarbete

Etablerade effektivt samarbete mellan FoU-avdelningar i Frankrike och Sverige å ena sidan och produktionsanläggningar i Sverige och Ungern å andra sidan. Uppdraget omfattade intervjuer med styrgruppens ordförande och andra nyckelintressenter samt en tvådagars workshop med tjugo deltagare från produktion, industrialisering, inköp och FoU-funktioner från de tre länderna. Workshopen omfattade även övningar för att bygga förtroende mellan deltagarna.

Ledarskapsutbildningar

Utbildning i ledarskap med 12-20 deltagare under 2+2 dagar. Kursinnehållet fokuserat på att ge chefer ändamålsenliga verktyg för att bättre coacha, delegera, leda högpresterande team, sätta och följa upp mål, leda i förändring samt hantera konflikter. Använd metod syftar till att skapa en trygg lärandemiljö, engagemang och ägandeskap. Utbildningen omfattar även ett flertal rollspel för maximalt lärande.

Teameffektivitet

Arbetade på uppdrag av för Sourcingchef med att öka såväl individuell effektivitet som teamets samlade effektivitet. Första steget omfattade individuell facilitering av personliga handlingsplaner med teamets medlemmar. Handlingsplanerna baserades på ökad självinsikt, genom personlighet frågeformulär, tidigare prestationsutvärderingar samt prestationskrav och förväntningar från chef och organisationen. Det andra steget omfattade en workshop med fokus på att förbättra teamets samlade effektivitet.

Förändringsledning – nytt arbetssätt i ny organisation

Framtagning av handlingsplan för verksamhetschef och dennes ledningsgrupp vilket även omfattade etablerandet av ett nytt team-baserade arbetssätt. Första steget omfattade en tvådagars workshop i ledningsgruppen med fokus att skapa en plan för förändringen. Arbetet bidrog även till att skapa ömsesidig förståelse och tillit inom gruppen. Andra steget – i samband med omorganisation – innebar att samtliga medarbetare involverades i arbetet genom en två-dagars planeringskonferens. Konferensens syfte var att skapa trygghet och engagemang inför det kommande verksamhetsåret och etablera det team-baserade arbetssättet samt att konkretisera verksamhetsplanen inom vart och ett av de nya teamen.

Kan vi hjälpa er?